არამატერიალური აქტივების შეფასება

არამატერიალური აქტივების შეფასება არის სამართლიანი საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა ისეთი აქტივებისთვის, რომლებსაც ფიზიკურად არ არსებობენ, მაგრამ აქვთ ეკონომიკური ღირებულება. არამატერიალური აქტივება პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო უფლებები, "გუდვილი", ბრენდის ღირებულება, კლიენტებთან ურთიერთობა და ინტელექტუალური საკუთრება.

არამატერიალური აქტივების შეფასება მოიცავს სხვადასხვა ფაქტორების ყოვლისმომცველ ანალიზს, რომლებიც ხელს უწყობენ აქტივების ეკონომიკურ ღირებულებას. ეს ფაქტორები შეიძლება მოიცავდეს კომპანიის ისტორიულ ფინანსურ მაჩვენებელს, მომავალი მოგების პოტენციალს, ბაზრის მოთხოვნას, ინდუსტრიის ტენდენციებს, კონკურენტულ ლანდშაფტს და საკანონმდებლო და მარეგულირებელ გარემოს.

 

 

 

 

 

gvc.ge